top of page
Immeubles haussmannien
מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה

לתופעות כלכליות יש השלכות הנוגעות במישרין או בעקיפין לכל אחד מאתנו. צריך רק לחשוב על כל סוגי התעסוקה השונים שקיימים במשק, תגמול העבודה או תוצר העבודה, מה התמורה הזו שמתקבלת בצורת שטרות יכולה לקנות בסחורות ובשירותים וכו'. אלו בעיות קשות, למרות רבים אם לא כולם חושבים שהם מוכשרים ומבינים בתחום הכלכלי הזה.

חלק מהקושי נובע מכך שהניסויים הרבה יותר קשים מאשר במדעי הטבע שבהם משתנה, משתנה בודד וחוקרים את ההשפעות. מצד שני, מדובר בניתוח מערכת שתלויה בהתנהגות של אנשים ולא בדברים דוממים.

אם ניקח את ההגדרה של סמואלסון, אנו יכולים לומר שמדע הכלכלה חוקר כיצד אנשים וחברות בוחרים להשתמש במשאבים יצרניים נדירים (שיכולים להיות להם שימושים שונים) לייצור סחורות ולהפיץ אותם לצריכה (הווה או עתיד) בין יחידים וקבוצות בחברה. הנושא הוא עצום מאוד, וכתוצאה מכך עוברים לעיתים קרובות לחלוקה של הנושא המטופל.

מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה - Microeconomics and Macroeconomics

כיום הכלכלה מחולקת לשני ענפים עיקריים: מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה. אלו שני סולמות ניתוח המשלימים זה את זה. תיאוריה מאקרו-כלכלית מתייחסת למחקרים של כלכלנים שפיתחו את הרעיונות של ג'ון מיינרד קיינס בנוגע לתעסוקה מלאה בכלכלה מודרנית.

המונח שימש אז במובן האטימולוגי שלו כדי לתאר תיאוריות החוקרות את היחסים בין אגרגטים (צריכה לאומית, השקעה מצרפית וכו'), כלומר קבוצות גדולות של סחורות הנוגעות לסוכנים שונים (צרכנים, יצרנים וכו'). מאקרו כלכלה עוסקת ברמת הייצור והתעסוקה הכוללת. הוא חוקר את התפתחות ההכנסה הלאומית ומרכיביה.

במיקרו-כלכלה אנו מתעניינים בפעילות כלכלית של אנשים טיפוסיים או קבוצות הומוגניות של אנשים. מיקרו-כלכלה מבחינה בין סוכנים וסחורות שונים ולוקחת בחשבון את האופי המסוים שלהם. תנאי זה נראה הכרחי למחקר מלא של תופעות כלכליות.

עם זאת, לעתים עדיף לשקול רק אגרגטים אם רוצים לבחון תופעות גלובליות כמו התוצר הלאומי או שיעור האינפלציה. ואכן, אם נתחיל מיחידים, עלינו לפתור את הבעיות המאוד קשות של צבירה כדי שנוכל להשיג תוצאות הנוגעות לתופעות מאקרו-כלכליות.

מיקרו-כלכלה חוקרת את הקצאת משאבים בין סוכנים כלכליים. היא היורשת של תורת המחירים והשווקים.

מטרתו הסופית היא קביעה בו-זמנית של מחירים וכמויות המיוצרות, נסחרות ונצרכות. המחירים ממלאים תפקיד מרכזי בניתוח מיקרו-כלכלי.

הגבולות בין מקרו-כלכלה למיקרו-כלכלה אינם ברורים במיוחד. ואכן, כאשר מאקרו-כלכלה מחפשת את "יסודות" התיאוריות שלה, עליה להשתמש במושגים מיקרו-כלכליים וכאשר אנו מצרפים את תוצאות המיקרו-כלכלה, אנו מגיעים לערכים מקרו-כלכליים.

 

ההבחנה העיקרית בין שני הענפים נוגעת דווקא לסוג הפשטות בהן נעשה שימוש. במיקרו-כלכלה ההנחה היא שסוכנים כלכליים (צרכנים, יצרנים וכו') פועלים על בסיס התנהגות אופטימלית שנלקחת בחשבון במפורש. נכון להיום, התוצאות העיקריות של המיקרו-כלכלה מתייחסות לבעיות של איזון בעוד שהמאקרו-כלכלה תרמה בעיקר לחקר בעיות של חוסר איזון (תת-תעסוקה, אינפלציה וכו').

מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה - לימודי כלכלה ומשברים פיננסים

Modern Architecture
ALPHA_edited.jpg

Center Institute

of Finance & Economics

bottom of page